Trio Liedtext

Trio Dideba (დიდება) Former National Anthem of Georgia (1990-2004) Liedtext

დიდება ზეცით კურთხეულს,

დიდება ქვეყნად სამოთხეს,

ტურფა ივერსა,

დიდება ძმობას, ერთობას,

დიდება თავისუფლებას,

დიდება ჩვენსა სამშობლოს,

ვაშა ტრფობასა, სიყვარულს,

ვაშა შვებასა, სიხარულს,